Zásady ochrany osobních údajů

zpět

Společnost Po městě, kamkoliv s.r.o. uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Abychom mohli vyhovět Vašim požadavkům a následně je i korektně plnit, potřebujeme od Vás v některých případech Vaše osobní údaje. Shromážděné údaje jsou následně použity pro podporu zákaznického vztahu mezi Vámi a společností Po městě, kamkoliv s.r.o. Základním předpokladem pro získání jakýchkoliv informací je Vaše vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Údaje sbíráme od svých klientů při registraci či při objednávce. Jde zejména o jméno a příjmení  zákazníka, fakturační a dodací adresa, telefonní a e-mailový kontakt. Při každém kroku se  společnost Po městě, kamkoliv s.r.o. řídí platnou legislativou a všeobecnými přepravními/obchodními  podmínkami.  Osobní údaje jsou v první řadě využívány pro elektronické vyřízení objednávky, realizaci služeb,  zúčtování plateb a s tím související komunikaci s Vámi. Dále pro reklamní účely Po městě, kamkoliv s.r.o. a k  tvorbě rozličných statistik, které jsou však využívány pouze pro interní účely. Zákazníci mohou své  osobní údaje kdykoli změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě  písemné žádosti na email operator@pomestekamkoliv.cz. Zároveň, na písemnou žádost zákazníka budou  osobní údaje z databáze vymazány a společnost Po městě, kamkoliv s.r.o. je nebude dále zpracovávat.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Po městě, kamkoliv s.r.o. IČ 096 66 249 se sídlem  Na Návsi 392, Herink, 251 01 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Na Návsi 392, Herink, 251 01, email  operator@pomestekamkoliv.cz, telefon +420 257 257 257

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické  osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo  identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,  lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,  fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této  fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence  jsou: Ing. Tomáš Kubišta, tomas.kubista@pomestekamkoliv.cz

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které  správce získal na základě plnění Vaší objednávky služeb

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění  smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání  obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro  zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §  7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě,  že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi  Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro  úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je  nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není  možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22  GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi  Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od  ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování aplikace služeb taxi a další služby v souvislosti  s provozováním taxislužby
• zajišťující marketingové služby
• zajišťující účetní služby

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo  mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé  mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18  GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email  správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. Aplikace City TAXI Praha

1. Aplikace nepřenáší ani neshromažďuje lokační GPS data.
2. Aplikace neobsahuje žádné dodatečné nákupy.
3. Při stažení a užívání aplikace nevyžadujeme a neshromažďujeme žádné osobní informace.
4. Dodržujeme platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Shromažďování informací: Shromažďuje analytické údaje, které nám umožňují získat představu o tom, jakým způsobem je aplikace využívána. Díky těmto údajům aplikaci stále vylepšujeme. Potřebujeme i technické údaje o zařízení, hardware a operačním systému.

V případě otázek či nejasností ohledně ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na recepce@citytaxi.cz.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření  k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů  v listinné podobě, zejména antivirovými programy, hesly a šifrováním.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z aplikace City taxi Praha potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami  ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím objednávky.  Užíváním těchto stránek potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních  údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

Stáhněte si aplikaci do telefonu