Přepravní podmínky

zpět

PŘEPRAVNÍ ŘÁD
společnosti City taxi s.r.o.

I. Preambule

Obchodní společnost CITY TAXI s.r.o., IČO 264 56 150, se sídlem Švehlova 3125/10, 102 00 Praha 10 – Záběhlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka č. 83460 (dále jako „společnost City taxi”), vydává tento přepravní řád v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) zejména s ustanoveními § 2550 a násl. o zprostředkování přepravy osob, jakož i jejich vozidel, zavazadel, věcí a zvířat s nimi přepravovaných (dále jen „Obchodní řád“). Obchodním řádem City taxi se řídí veškeré právní vztahy vznikající mezi City taxi a Zákazníkem jakož i právní vztahy se zprostředkováním přepravy souvisejících a na ně navazujících.

II. Výklad pojmů přepravního řádu

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, které City taxi zprostředkuje Přepravu na základě jeho objednávky. Zákazníkem je dle tohoto Přepravního řádu též cestující. Přeprava je přepravní služba ve smyslu ustanovení § 2550 a násl. OZ realizovaná na základě objednávky Zákazníka, a to i zprostředkováním přepravy pro Zákazníka nebo přepravní služby, které Zákazníkovi poskytne Smluvní partner City taxi. Smluvní partner je fyzická nebo právnická osoba, která pro Zákazníka poskytuje přepravní služby, zprostředkované City taxi a která je současně držitelem oprávnění k provozu silniční dopravy pro cizí potřeby a naplňuje ostatní podmínky způsobilosti provozování silniční dopravy pro cizí potřeby v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a Vyhláškou č. 478/2000 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Smluvní partner má provozní povinnost v rozsahu koncese, přepravní povinnost v rozsahu přepravního řádu a zákonnou povinnost ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Zprostředkování přeprav/y je, že City taxi obstará příležitost Zákazníkovi uzavřít Smlouvu o přepravě se Smluvními partnery.
Smlouva o přepravě je smlouva o přepravě osob/vozidla/zavazadel a zvířat, smlouva o provozu dopravního prostředku dle Přepravního řádu City taxi ve znění ustanovení § 2550 a násl. OZ. Informační systémem se rozumí veřejně dostupný informační systém provozovaný společností City taxi, ať již v podobě online stránek na adrese www.citytaxi.cz, sociální sítě (př. Facebook, Instagram, apod.) či jiné. Aplikace je softwarový program dispečinku taxislužby, využívaný Zákazníkem, Řidičem, Smluvním partnerem k požadované přepravě. Vozidlo je dopravní prostředek provozovaný City taxi nebo Smluvním partnerem. Řidič je osoba řídící dopravní prostředek, tj. Vozidlo. Řidič Vozidla má oprávnění jednat se Zákazníkem. Jednání Řidiče se Zákazníkem spočívá zejména, nikoli však výhradně, v uzavírání Smluv o přepravě. Příruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně. Ruční zavazadlo jsou snadno přenosné věci, které má Zákazník u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem Zákazníka. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší Zákazníkovi. Příručním zavazadlem je myšlena například kabelka, taška na laptop, brašna, batoh, deštník, apod., maximální hmotnost je však 7 kg. Spoluzavazadlo jsou věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro Zákazníky. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší Zákazníkovi. Cestovní zavazadlo je zavazadlo Zákazníka, které se přijímá k přepravě na základě objednávky přepravy. Cestovní zavazadlo se může skládat nejvíce ze tří kusů a hmotnost jednoho kusu nesmí převyšovat 15 kg.

III.

Podmínky zprostředkování přepravy City taxi jsou závazné pro Zákazníka a Smluvního partnera od okamžiku jeho odsouhlasení, tedy potvrzení objednávky a obě strany se zavazují k jeho dodržování.

IV.

City taxi obstará pro Zákazníka Přepravu, a to na základě objednávky Zákazníka.Objednávka Zákazníka na Přepravu může být učiněna vůči City taxi formou mobilní aplikace, e-mailem, webového rozhraní na webových stránkách City taxi (www.citytaxi.cz), telefonicky, atp.

V. Smlouva o přepravě

Smlouvou o přepravě Zákazníka se City taxi nebo jeho Smluvní partner zavazuje přepravit Zákazníka do místa určení řádně včas a Zákazník se zavazuje zaplatit za tuto přepravu bezprostředně po skončení přepravy dle ceníku City taxi. Smlouva o přepravě je uzavřena mezi City taxi a Zákazníkem nebo mezi Smluvním partnerem a Zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že Smlouva o přepravě je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník nastoupí do Vozidla nebo předáním vozidla Zákazníka Řidiči při odvozu vozidla Zákazníka. Zákazník je povinen uhradit za provedenou Přepravu jízdné dle aktuálního ceníku City taxi, a to v hotovosti bezprostředně po ukončení jízdy, nebo bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu.
Předpokládaná cena/Cena za Přepravu City taxi nebo Smluvní partner zašle dle způsobu zvolené komunikace v návaznosti na objednávku Zákazníka Zákazníkovi, přičemž se má za to, že potvrzením ceny Zákazníkem došlo k akceptaci jízdného za objednanou Přepravu. Jízdné za Přepravu hrazené v hotovosti je možné akceptovat pouze v CZK. Ostatní cizí měny (EUR, USD, GBP) je akceptováno pouze prostřednictvím platební karty.

Řidič:

a) je povinen řídit se ustanovením § 5 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
b) je povinen přepravit Zákazníka a jeho Zavazadla bezpečně a v pohodlí, přičemž se při jednání se Zákazníkem řídí pravidly společenského chování a slušnosti,
c) je vázán ceníkem City taxi.
d) Řidič je povinen vydat Zákazníkovi stvrzenku o provedené přepravě a zaplacení jízdného. V případech, kdy zákazník hradí přepravu prostřednictvím aplikace, formou platební karty, strvrzenku elektronicky automaticky odesílá systém prostřednictvím e-mailu, na e-mailovou adresu, kterou si zákazník zadal. V případě Smluvních partnerů je ve smluvně stanovené lhůtě vystavována souhrnná faktura.
e) je povinen udržovat ve Vozidle pořádek a čistotu.
f) je povinen přepravu uskutečňovat po nejvhodnější trase. Řidič není vázán touto povinností v případě nepříznivé dopravní situace nebo z podnětu Zákazníka.
g) je povinen na požádání Zákazníka tomuto pomoct se zavazadly.
h) je povinen k vydání nalezených věcí Zákazníka ve Vozidle po skončení přepravy. Pokud Zákazník není Řidiči znám, nebo se nepřihlásí do 12 hodin od nalezení věci, Řidič je povinen věc odevzdat na dispečink City taxi do úschovy. Pokud se Zákazník nepřihlásí v přiměřené lhůtě vzhledem k povaze nálezu postupuje City taxi dle ustanovení § 1051 a násl. OZ.

Zákazník:

a) je povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, tato povinnost neplatí
i. pro osobu starší 18 let a menší než 150 cm,
ii. osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení. Lékařské potvrzení musí mít za jízdy u sebe; v případech, kdy se nejedná o stav trvalého rázu, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena nejdéle na dobu jednoho roku. Náležitosti lékařského potvrzení stanoví prováděcí právní předpis. Pokud je osoba pohybově postižená přepravovaná ve vozidle na vozíku pro invalidy, musí být vozík a osoba pohybově postižená připoutána speciálním zádržným systémem schváleného provedení.
b) je povinen neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat Řidiče v bezpečném ovládání vozidla,
c) je povinen dbát pokynů Řidiče, zejména při nastupování do vozidla a vystupování z něj.
d) nesmí ve Vozidle kouřit tabákové výrobky, používat elektronickou cigaretu, jíst nebo pít ve Vozidle.
e) nesmí se vyklánět se z oken Vozidla, vyhazovat z Vozidla předměty, případně nechávat předměty vyčnívat ven z Vozidla.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Řidič je oprávněn odmítnout Přepravu či vyloučit z Přepravy

Zákazníka, zejména pokud:

a) trasa Přepravy nebo Zákazníkem navrhovaný cíl nebo i chování Zákazníka vzbuzuje důvodnou obavu Řidiče o jeho bezpečnost nebo zdraví nebo z majetkové újmy.
b) nemá v pořádku doklady pro přepravu do zahraničí.
c) Nastal důvod vis maior, zejména z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození pozemní komunikace nebo dopravní nehody.
d) zákazník je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, chová se agresivně, nebo je ozbrojený.
e) hrozí-li znečištění, nebo poškození Vozidla nebo obtěžování Řidiče během přepravy.
f) zákazník přepravuje zavazadla, která svým počtem, velikostí nebo rozměrem překračují limity stanovené v čl. VI. Přepravního řádu, stejně pak pokud to není vhodné vzhledem k případnému znečištění.
g) zákazník přepravuje zvířata v rozporu s čl. VI. Přepravního řádu.
h) Zákazník přepravuje zavazadla v rozporu s přepravními podmínkami
i) není-li zabezpečen doprovod pro Zákazníka, kterému by s ohledem na jeho věk (zejména děti a mladiství do 18 let), tělesný nebo duševní stav mohlo hrozit nebezpečí vzniku újmy na zdraví.

VI. Podmínky Přepravy osob

Smluvní vztah mezi City taxi a Zákazníkem nebo Smluvním partnerem a Zákazníkem se řídí ustanovením § 2550 a násl. OZ a dle čl. V. Přepravního řádu. Děti a mladistvé do 18 let lze přepravovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Děti a mladiství, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a výška nepřevyšuje 150 cm jsou přepravovány pouze v dětské autosedačce. Zákazník je povinen oznámit požadavek na přepravu dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm s dostatečným předstihem. U dětí , jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 18 kg, je Zákazník povinen oznámit požadavek minimálně 5 hodin před zahájením přepravy. Zákazník s omezenou schopností pohybu, tj. osoby postižené́ pohybově̌, zrakově̌, sluchově̌, mentálně, důchodci, těhotné́ ženy atp. mají na předchozí požádání nárok na poskytnutí pomoci Řidiče.

Podmínky Přepravy zavazadel a zvířat

Ruční zavazadlo, spoluzavazadlo nebo cestovní zavazadlo Zákazníka se přepravuje společně se Zákazníkem pod jeho dohledem nebo odděleně. Řidič nenese odpovědnost za přepravu obsahu zavazadel, které jsou snadno poškoditelné, křehké popřípadě cenné. Zákazník vykonává dohled nad zavazadlem přepravovaným ve Vozidle. Zákazník je povinen předem sdělit důležité informace City taxi nebo Smluvnímu partnerovi nebo nejpozději Řidiči, o povaze přepravovaných zavazadel, respektive jejich obsahu, v případě, že mají být přepravovány zbraně, střelivo, stlačené plyny, žíraviny, výbušniny, náboje, potřeby k ohňostroji, které jsou snadno zápalné, hořlaviny tekuté a pevné, okysličující látky, zboží podléhající celnímu dohledu, radioaktivní materiál, jedy, narkotika a další nebezpečné látky nebo věci výbušné, lehce zápalné, atp., které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku (dále jen „Zakázaná zavazadla“). Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zakázaná zavazadla jsou bez dalšího vyloučena z přepravy zajišťující City taxi nebo Smluvním partnerem. Pokud nabude Řidič důvodné pochybnosti o tom, že by se mohlo jednat o Zakázaná zavazadla, může se za přítomnosti Zákazníka přesvědčit o povaze a obsahu zavazadel.
Živá zvířata mohou být přepravována pouze v případě, že je Zákazníkem zabezpečeno, že nedojde k ohrožení bezpečnosti Řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Živá zvířata lze přepravovat za podmínek stanovených pro zavazadla, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy.
Živá zvířata jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo lze přepravovat jen pod dohledem Zákazníka, a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila ostatní Zákazníky nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním Zákazníkům při přepravě na obtíž.
Ze živých zvířat může Zákazník vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata (do 5 kg), jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem, není-li tímto Přepravním řádem stanoveno jinak. Beze schránky mohou cestující vzít s sebou do vozidla psa, který má bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné dle platného ceníku City taxi.
Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout. Zvíře musí být doprovázeno Zákazníkem starším 18 let. Další věci jako jízdní kola, lyže, snowboardy, kočárky, invalidní vozíky, atp. jsou přepravovány na základě předem vzneseného požadavku (nejpozději v objednávce) o přepravě těchto věcí a jen pokud nedojde k poškození ostatních zavazadel nebo Vozidla.

Zákazník musí přizpůsobit tyto věci tak, že:

Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena do krabic či přepravních vaků, lyže a snowboardy musí být zabaleny ve vaku nebo v případě lyží pevně svázány k sobě, kočárky či invalidní vozíky musí být složeny.

V případě poškození, ztráty nebo odcizení zavazadla nebo přepravovaných věcí je povinen Zákazník písemně oznámit bezprostředně po příjezdu do cílového místa nebo místa ukončení Přepravy, oznámit tuto skutečnost na dispečink City taxi nebo Smluvního partnera přičemž k tomuto přiloží písemné vyjádření Řidiče, který Přepravu prováděl. Řidič je povinen poskytnout Zákazníkovi součinnost a k jeho oznámení se písemně vyjádřit. Bez písemného vyjádření nelze Zákazníkem škodu uplatňovat.City taxi neodpovídá za poškození či ztrátu přepravovaného zavazadla nebo věci v případě, že k poškození či ztrátě došlu v důsledku neodpovídající (nevhodné) povaze obalu přepravované věci nebo samotného zavazadla, nebo v důsledku jednání Zákazníka, zásahu vis maior.

VII. Závěrečná ustanovení

V případě, že došlo k nepřiměřenému zpoždění nebo neuskutečnění přepravy z viny Smluvního partnera nebo Řidiče, je Smluvní partner nebo Řidič povinen nahradit Zákazníkovi vzniklou škodu. City taxi, Smluvní partner ani Řidič neodpovídají za zásah vyšší moci nebo za situaci vzniklou v důsledkuo dstraňování následků zásahu vyšší moci, na jejichž základě či v důsledku zásahu vyšší moci vznikla Zákazníkovi škoda. Zákazníkovi nevzniká v souvislosti s Přepravou a na jejím základě právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil Řidič nebo Smluvní partner.
V případě znečištění vozidla Zákazníkem nebo Smluvním Partnerem si City taxi vyhrazuje právo účtovat poplatek 4.000,- za vyčištění vozidla a uvedení do původního stavu. Veškeré právní vztahy vyplývající z přepravy dle tohoto Přepravního řádu se českým právním řádem. Pro případné spory mezi City taxi a Zákazníkem nebo Smluvním Partnerem a Zákazníkem nebo Řidičem a Zákazníkem vzniklých v souvislosti s přepravou dle tohoto Přepravního řádu je příslušný obecný soud České republiky. Přepravní řád je dostupný na webových stránkách City taxi, v mobilní aplikaci, na recepci City taxi a v každém Vozidle na vyžádání Řidiče.


Tyto podmínky zprostředkování přepravy společností City taxi s.r.o. jsou platné a účinné od 1. 9. 2019.

QR kód Google Play QR kód Apple Store